0
A

Algemene Verkoopvoorwaarden

Alleen de hieronder beschreven voorwaarden zijn geldig en toepasselijk.
Onze klanten worden verondersteld ze te hebben aanvaard, tenzij andersluidende bepalingen
tweezijdig en schriftelijk werden onderschreven.

1. Al onze prijsopgaven zijn vrijblijvend. Iedere overeenkomst, ook met onze vertegenwoordigers, is
slechts geldig na schriftelijke bevestiging door ons. Tenzij anders bepaald, zijn alleen onze algemene
verkoopvoorwaarden van toepassing.

2. De leveringstermijnen zijn approximatief en onderworpen aan de wisselvalligheden van de
toestand. In geval van overmacht, zoals brand, staking, lock-out, of elke buitengewone
omstandigheid, onafhankelijk van onze wil, kunnen we de leveringen verdagen of vernietigen.
Leveringsvertraging kan nooit aanleiding geven tot vergoeding of rente. Zij mag niet ingeroepen
worden voor gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling, tenzij na ingebrekestelling die
minstens gedurende vijftien dagen zonder gevolg zou blijken te zijn.

3. De goederen reizen, vanaf vertrek, voor rekening en op risico van de koper, zelfs wanneer onze
prijzen franco zijn.

4. Om als geldig te worden aangezien, dient een eventuele klacht schriftelijk en binnen de vijftien
dagen na ontvangst van de goederen te worden gedaan, alsmede vòòr om het even welke bewerking
aan de goederen uitgevoerd.

5. Welke wijze ook van betaling zal noch schuldvernieuwing noch wijziging van de gerechtelijke
bevoegdheden met zich mee brengen. Bij onrechtmatige niet-betaling op de vervaldag, wordt het
factuurbedrag met een strafbeding van 15% verhoogd, onverminderd nalatigheidsrente van 8% en
gerechtskosten.

6. Uitvoeringen van bestellingen mogen eventueel gestaakt worden, wanneer de vorige leveringen
niet betaald werden.

7. De leveringen der goederen gebeurt onder eigendomsbehoud. De goederen, welke mutaties zij
ook ondergingen, blijven eigendom van verkoper tot de volledige betaling van alle, ook toekomstige
vorderingen aan de verkoper gedaan zijn. Ook indien goederen voort verkocht zijn aan derden,
zonder aan verkoper voldaan te zijn, behoudt verkoper eigendomsrechten voor op de goederen van
gelijkwaardige aard of waarde die in de plaats gesteld worden of kunnen worden voor de
oorspronkelijk geleverde goederen.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Kophandel te Eindhoven.